ขอให้ชาวนครพนม คัดค้านการนำเอาพระธาตุพนม ไปประดับบนยอดหลังคาอาคารด่านศุลกากรนครพนม ที่สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 จังหวัดนครพนม

วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง  ตั้งอยู่บนถนน นครพนม - ธาตุพนม

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
ตำบลบ้านกลาง  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม


นายไล่  คำเหลา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง


นายวรพจน์  เข็มปัญญา  ปลัด อบต.บ้านกลาง


ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไปคำขวัญตำบลบ้านกลาง
ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลืองไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ตำบลน่าอยู่ การเกษตรก้าวหน้า ประชาชนสุขภาพดี
สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ไข่ไก่สด, ละมุดหวาน
ข้อมูลตำบลบ้านกลาง
                 นับแต่ได้มีการประกาศใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นต้นมา บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญ กับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการปกครองตนเอง ตามเจตนารมย์ของประชาชน และความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบายปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ

            นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ . ศ. 2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กร รับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือ คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำหนดหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้การบริการสาธารณะที่จำเป็นแก่ท้องถิ่น ตลอดจนรายได้ของท้องถิ่นที่เพิ่มขึ้น และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ. ศ. 2542 ได้กำหนดรูปแบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นอิสระมากขึ้น


             ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนการพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ . ศ. 2546 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น
             ดังนั้น เพื่อวางยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาให้มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนา สนองความต้องการและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง จึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนานี้ขึ้น
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของตำบลบ้านกลาง

สภาพทั่วไป
  ที่ตั้ง อาณาเขต
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2540 ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเมืองนครพนม ระยะทาง 28 กม. มีอาณาเขตดังนี้               ทิศเหนือ จดตำบลดงขวาง อำเมืองนครพนม               ทิศใต้ จดตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม               ทิศตะวันออก จดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว               ทิศตะวันตก จดตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม
  เนื้อที่
               องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง มีเนื้อที่ 23.69 ตารางกิโลเมตร( 14,806 ไร่)
  ภูมิประเทศ
              ลักษณะภูมิประเทศของตำบลบ้านกลางเป็นที่ดอนและมีที่ราบลุ่มเป็นบางส่วน
         เขตการปกครอง 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 13 หมู่ เป็นหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ประกอบด้วย
                                
                  หมู่ที่ 1 บ้านหนาด หมู่ที่ 2 บ้านหนาด หมู่ที่ 3 บ้านกลางใหญ่
                  หมู่ที่ 4 บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านดงติ้ว หมู่ที่ 6 บ้านดงติ้ว
                  หมู่ที่ 7 บ้านกลางน้อย หมู่ที่ 8 บ้านดงยอ หมู่ที่ 9 บ้านดงติ้ว
                  หมู่ที่ 10 บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 11 บ้านหนาด หมู่ที่ 12 บ้านดงติ้ว
                  หมู่ที่ 13 บ้านกลางใหญ่
          จำนวนประชากร 
             องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางมีประชากรทั้งสิ้น 8,614 คน แยกเป็นชาย 4,339 คน หญิง 4,275 คน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,938 ครัวเรือน (6/11/2550)
สภาพทางเศรษฐกิจ
            อาชีพ ราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพทางเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำสวน เลี้ยงสัตว์ และมีอาชีพอื่นเล็กน้อย เช่น ค้าขาย รับจ้าง อุตสาหกรรมในครัวเรือน
            หน่วยธุรกิจ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
                             ปั๊มน้ำมัน จำนวน 1 แห่ง        
                             ปั๊มน้ำมันแบบหลอด จำนวน 9 แห่ง                             
                             โรงสีข้าวขนาดเล็ก จำนวน 25 แห่ง
สภาพทางสังคม
การศึกษา
 • โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง
 • โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
 • ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน จำนวน 13 แห่ง
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 • วัด จำนวน 8 แห่ง
 • โบราณสถาน( วัดแก่งเมือง) จำนวน 1 แห่ง
บริการสาธารณสุข
 • สถานีอนามัย จำนวน 2 แห่ง
 • สถานพยาบาลเอกชน จำนวน 2 แห่ง
 • ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 1 แห่ง
 • อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 • สถานีตำรวจ    จำนวน 1 แห่ง
 • ศูนย์กู้ชีพ/กู้ภัย จำนวน 1 แห่ง
การบริการพื้นฐาน
การคมนาคม
            เส้นทางคมนาคมในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีต สำหรับเส้นทางคมนาคมที่ใช้เดินทางไปไร่นาหรือแหล่งทำการเกษตรอื่น ๆ ส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง
การโทรคมนาคม
 • ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน 1 แห่ง
 • โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 15 แห่ง
 • โทรศัพท์ในครัวเรือน จำนวน 200 แห่ง
การไฟฟ้า
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางมีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน
แหล่งน้ำธรรมชาติ
 • ลำห้วย จำนวน 2 แห่ง
 • สระ จำนวน 20 แห่ง
 • หนอง จำนวน 16 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 • อ่างเก็บน้ำ จำนวน 1 แห่ง
 • ฝาย จำนวน 2 แห่ง
 • บ่อบาดาล จำนวน 13 แห่ง
 • บ่อน้ำตื้น จำนวน 67 แห่ง
ข้อมูลอื่น ๆ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
           ในเขตตำบลบ้านกลางพื้นดินมีความอุดมสมบูรณ์ สามารถเพาะปลูกพืชได้ทั้งพืชระยะสั้นและ
ระยะยาวได้ดี เช่น หอม, กระเทียม, ละมุด เป็นต้น
มวลชนจัดตั้ง
 • ลูกเสือชาวบ้าน 4 รุ่น จำนวน 600 คน
 • กลุ่มแม่บ้าน จำนวน 120 คน
 • อสม. จำนวน 60 คน
 • อปพร. 3 รุ่น จำนวน 206 คน

           โอกาสการพัฒนาของตำบลบ้านกลาง โอกาสการพัฒนาของตำบลบ้านกลาง โอกาสที่จะพัฒนา
ระบบการผลิตการเกษตรได้แก่ ข้าว ยาสูบ เห็ด ผักต่าง ๆ ตลอดจนอาชีพด้านหัตถกรรม จักสาน ให้มีปริมาณเพิ่มขึ้น คุณภาพดีขึ้น รัฐควรให้การสนับสนุนเรื่องเงินทุน ในการประกอบอาชีพแก่เกษตรกรพร้อมกับวิทยาการใหม่ ๆ ให้กับเกษตรกรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาชีพหัตถกรรมแก่สมาชิก


oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ประมวลภาพในตำบลบ้านกลาง
ตลาดสด อบต.บ้านกลาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง
ตำบลบ้านกลาง  อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น